מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

מס על השכרת דירות – כל מה שרציתם לדעת

היבטי המס בהשכרת דירות למגורים והמסלולים השונים

עם עליית מחירי הדירות בישראל נוצר מצב שבו הדרישה עלתה לשכור דירות למגורים, אי לכך כדי להקל על העומס מאפשרת המדינה למשכירים להנות מהטבות מס. הטבות המס הינן במספר מסלולים שניתן לבחור בינהם וכך להנות מהפטורים וההנחות שהם מציעים.

מסלולי המס למשכירים דירה

מסלול א: פטור מלא על הכנסות מהשכרת דירת מגורים.

מסלול ב: מס בשעור 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים.

מסלול ג: מס שולי על הרווח.

נפרט ההיבטים בכל מסלול:

מסלול א: החוק מעניק פטור ממס על הכנסה מדמי שכירות על הכנסה מדמי שכירות
בשל השכרת דירת מגורים בישראל בתנאים הבאים:

1. הדירה משמשת למגורים.
2. המשכיר הוא יחיד או חברה משפחתית והשוכר הוא יחיד או חברה אשר קיבלה
אישור ממנהל רשות המיסים, אשק עיקר פעילותה היא לקליטת עליה לבריאות
או לסעד וכן למטרת דיור לזכאי ממשרד השיכון.
3 . הדירה אינה רשומה כנכס המשמש בעסקו של המשכיר.
4. ההכנסה מדמי השכירות אינה רשומה בספרי העסק.
5. אין המדובר במשכיר שהוא קבלן או עוסק במקרקעין.

המסלול מעניק בשנת 2011 פטור מלא עד לתקרה של 4,510 ₪ לחודש ועד 54,120 ₪
לשנה.
יחיד שהכנסתו עולה על התרה יהיה פטור עד: גובה התקרה שזה 54,120 ₪ בניכוי ההפרש שבין ההכנסה בפועל מדמי השכירות עד לתקרת הפטור.

לדוגמא:
1. אם ההכנסות מדמי השכירות הינם 4,000 ₪ לחודש כל ההכנסות הנ"ל יהיהו פטורות.
2. אם ההכנסות מדמי השכירות הינם 6,000 ₪ לחודש אזי:
ההכנסה הפטורה תהיה 3,020 ₪ לחודש. = (6,000-4,510) – 4,510
ההכנסה החייבת תהיה 2,980 ₪ לחודש.

מסלול ב – מס משעור 10%

ניתן לבחור בין מסלול א למסלול ב על פי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה המאפשר
לשלם 10% מס סופי על ההכנסות מדמי השכירות למגורים ( מס של 15% על הכנסות
מדירת מגורים בחו"ל), ללא מגבלת תקרב ובתנאי ששולמה המקדמה בגינם.

בחירה במסלול זה שוללת את האפשרות של ניכוי הוצאות .כולל הפחת ששימשו בייצור
ההכנסה.

מסלול ג – מסלול מס שולי

הלופה הנ"ל גוזרת את המס מן הרווח לאחר הוצאות הקשורות לדירות המושכרות כגון
פחת, ריבית , ביטוח וכו'.
המס הינו בהתאם למס השולי החל על ההכנסה.

לסיכום- ההתייחסות מבחינת המוסדות השונים
———————————————–
מבחינת מס הכנסה
אם ברצונך לדרוש את הוצאות שכר הדירה למגורים עליך לנכות מס בשיעור של 35%
מהמשכיר או לחילופין לוודא כי יש בידיו פטור מניכוי מס מאת מס הכנסה.

מבחינת מס ערך מוסף
קיים פטור מלא ממע"מ

מבחינת ביטוח לאומי
ביטוח לאומי פוטר מדמי ביטוח ומס בריאות הכנסות משכר דירה למגורים , כאשר הן
פטורות ממס עפ"י חוק ,או אם שולם עליהם מס סופי בשעור 10% .