מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

תנאים סוציאליים לעובדים

תנאים סוציאליים לעובדים

מאמר ממצה בנושא תנאים סוציאליים לעובדים. מה בדיוק מגיע לעובד מבחינת ימי חופשה ומחלה, דמי הבראה, נסיעות והפרשה לפנסיה. בית עסק אשר מעסיק עובדים בשכר חודשי או מעסיק עובד באופן אחר ומתקיימים יחסי עובד ומעביד מחויב עפ"י חוק בהענקת תנאים סוציאליים. יש לציין כי קיים שוני בין זכיות סוציאליות בין המגזר הפרטי לציבורי. לא ניתן לבטל את התנאים המחויבים עפ"י חוק גם בהסכם.

 מחלה | חופשה | הבראה | פנסיה | נסיעות

 

דמי מחלה
עפ"י חוק דמי מחלה – זכאי העובד עבור כל חודש בו עבד ,ליום מחלה וחצי בתשלום ועד לצבירה מקסימאלית של של תשעים ימי מחלה. אופן התשלום הינו כדלהלן: עבור יום אחד(היום הראשון) לא מחויב המעסיק בתשלום
עבור היום השני ושלישי 50% משכרו הרגיל ומהיום הרבעי 100% עד לתשעים ימי מחלה.

ימי חופשה
חוק חופש שנתית- מקנה את זכאותו של העובד ביציאה לימי חופשה במהלך עבודתו. החוק מציין כי את החופשה ינצל במלואה ,אך בהסכמתו של המעסיק והמועסק , יוכל המועסק לחלק את ימי חופשתו על פני השנה ובלבד כי חופשה אחת מתוך החלוקה תהיה לפחות בת שבעה ימים.

הזכאות הינה:

שנים 6 ימי עבודה 5 ימי עבודה שנים 6 ימי עבודה 5 ימי עבודה
1-4 12 10 10 21 18
5 14 12 11 22 19
6 16 14 12 23 20
7 18 15 13 24 20
8 19 16 14 24 20
9 20 17

דמי הבראה
מעסיק מחויב בתשלום דמי הבראה לעובד,אשר לכאורה אמורים לשמש אותו בעת שהייתו בחופשה. כמו בצבירת ימי חופשה כך גם בתשלום דמי הבראה , חישוב מספר ימי ההבראה להן זכאי העובד הינה נגזרת של שנות העסקתו. על מנת לעובד להיות זכאי לקבלת דמי הבראה עליו להשלים שנת עבודה במלואה.

שנות וותק מספר ימים
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20+ 10

פנסיה מקיפה

ביום 01/01/2008 נכנס לתקפו הסכם מחייב פנסיה לכל עובד ( ראה דף נלווה)

דמי נסיעות
תשלום החזר הנסיעות הינו חלק מהתנאים הקבועים בדיני עבודה. דמי הנסיעות משולמים לכל עובד מכח צו ההרחבה אשר החיל את ההסכם הקיבוצי בעניין דמי נסיעות על כלל העובדים במשק. חובת התשלום חלה על כלל העובדים הזקוקים לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתם

הזכאות אינה חלה על הנ"ל:

1. עובד אשר גר בסמיכות למקום עבודתו ולא נזקק לתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום העבודה.
2. עובדים אשר תשלום הנסיעות הוסדרו באמצעות הסכמים אישיים אשר אושרו ע"י הגופים המתאימים ואינם פוגעים בעובד.
3. עובדים אשר נחשבים כבעלי מוגבלות ומועסקים על ידי מפעלים אשר משרד האוצר משתתף במימון שלהם.
4. עובדים אשר לרשותם הסעות שניתנות ע"י המעסיק מביתם למקום העבודה.

עובד הנזקק ליותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, ישולם לו גם החזר
נסיעה בגין קו נוסף עד לתקרת הסכום המקסימאלי ובתנאי שמרחק הנסיעה הנסיעה
הינו מינימום שלוש תחנות עירוניות.

עוד אשר מגיע לעבודתו באמצעות רכבו הפרטי יהיה זכאי לתשלום דמי נסיעות
על פי התשלום אשר היה להיות משולם לו באם היה מגיע למקום עבודתו באמצעות
תחבורה ציבורית וכאמור עד לסך המקסימאלי האמור ליום.

בכבוד רב,
רו"ח מור ראובן