מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

מאזן בוחן

החזרים3

מהו מאזן בוחן?

מאזן בוחן הוא מושג מתוך עולם הנהלת החשבונות, למעשה הוא גיליון עבודה בו מפורטות יתרות החשבון לזכות ולחובה המופיעות ביומן (ספר חשבונות). חשוב לערוך מעת לעת דו"ח מאזן בוחן, זאת על מנת לאתר בצורה מהירה וקלה טעויות שנעשו בשלב הרישום החשבונאי הבסיסי. דו"ח זה כמובן אינו חף מטעויות, ולכן לא תמיד יציג את כל הטעויות. לדוגמא יכול להיות שהושמטו עסקאות, היפוך ברישום חובה וזכות וכו'. חשוב לדעת כי דו"ח מאזן בוחן יכול בהחלט לאתר רבות מהטעויות ולהציג חיווי בבדיקות נוספות.
מאזן הבוחן מורכב מקבצי האב והוא כולל מספר חשבון, שם חשבון, יתרת זכות ויתרת חובה. בסוף המאזן ישנו סיכום של כל הטורים. המאזן משמש בעיקר לצרכים פנימיים ומהווה "חומר גלם" להכנת דוחות פיננסים נוספים (רווח והפסד, מאזן חברה וכו').

סוגי מאזנים -

קיימים סוגי מאזנים שונים, אך בשונה מדוחות אחרים, אין חובה לנהל על פי כללי החשבונאות המקובלים, זאת משום שהוא אינו מוגש לגופים חיצוניים, גופים או רשויות. בכל זאת יש כמה אמות מידה לפיהם פועלים כאשר ניגשים להכין דוחות:
דו"ח בוחן יתרות – בוחן ומסכם את כרטסת הפעילות העסקית, לרבות יתרות, נכון למועד עריכת מאזן הבוחן.
דו"ח מאזן בוחן תנועות – מספק חיווי מפורט יותר של גיליון העבודה שבו מפורטים כל כרטיסי החשבון. מאזן זה מציג סיכום של כל יתרות הזכות ויתרות החובה שהתקיימו עד לנקודת עריכת הדו"ח, זאת כדיי לבחון את התנועות שנעשו בכרטיסי החשבון.
דו"ח משולב (תלת טורי) – מאזן זה משלב את מאזן בוחן יתרות ומאזן בוחן תנועות בגיליון עבודה אחד. הוא אמור לספק את האינדיקציה הטובה והמפורטת ביותר.

מי מפיק/עורך מאזן בוחן?

מי שמופקד על הפקת/עריכת הדו"ח יהיה לרוב מנהל חשבונות, בין אם עובד פנימי בארגון (בעיקר ארגונים בינוניים וגדולים בהם יש מחלקת הנהלת חשבונות), או עובד חיצוני (חברות להנהלת חשבונות אשר שירותיהן נשכרות).
אין ספק כי כלי זה, דו"ח מאזן בוחן הוא כלי עזר חשוב, העוזר להימנע מטעויות והשמטות. כמו כן כלי עזר זה מתאים בעיקר לעסקים בינוניים וגדולים, פחות לעסקים קטנים, עוסקים פטורים וחברות עם מעט מאוד פעילות.