מטפלים בך מהיום להיום
טלפון המשרד: 09-9583741

כיצד ממלאים טופס הצהרת הון

כיצד ממלאים טופס הצהרת הון

הצהרת הון- הינה דיווח לרשות המיסים על הנכסים וההתחייבויות הקיימים לתאריך מסוים. ההפרש בין הנכסים וההתחייבויות הינו הונו של מגיש ההצהרה. הצהרת ההון הינה כלי של פקיד השומה לבדוק האם הגידול או הקיטון בהונו של המדווח תואם את הצהרות הכנסותיו.

איך ומתי מגישים  הצהרת הון

את הצהרת ההון מגישים לאחר בקשה מאת פקיד השומה באמצעות טופס שנשל למי שמתבקש לדווח, מדובר בעוסקים ,בעלי חברות ושכירים המשתכרים בשכ"ע מעל סכום מסוים. לאחר קבלת הצהרת הון ראשונה יש לצפות כי תתקבל בערך כל 4 שנים. מילוי לא נכון של הצהרת ההון גם עקב אי ידיעה באופן המילוי יכול לגרום למצב בו נתבקש לתת הסברים לפקיד השומה וגרירת אי נוחות.

הכנת הצהרת ההון מורכבת מכמה שלבים שיש לבצעם כראוי שכוללים
בין היתר:

1 . רשימת כל הרכוש של המדווח שרשומים על שמו ועל שם בן זוגו וילדיהם.

2 . הכנת אישורים מאת הבנק וחברות הביטוח.

3 . הכנת השוואות בין הצהרות ההון.

4. בדיקה האם ההכנסות בניכוי הוצאות המחייה מסבירים את הגידול בהון אם ישנו כזה.